SEPEHRCOMPANY.COM

گروه صنعتی سپهر

پایه چراغ های چمنی

 

این پایه ها در ارتفاع های 40 تا 150 سانتی متری ساخته می شوند و جهت روشنایی پیاده روهای با عرض کم، محوطه های چمن کاری شده و محیط میادین استفاده می شوند.